Saturday, January 28, 2023

South Saskatchewan River, Saskatoon

South_Saskatchewan_River